Geoportal Powiatu Radomskiego

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Radomskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Radomskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Radomskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Radomski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Umowy na korzystanie z dostępu w trybie chronionym:
Umowa dla gmin
Umowa dla geodetów
Wniosek o założenie konta dla komorników
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym dla komorników


Proszę o zapoznanie się z katalogiem wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii
http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/katalog-wytycznych


UWAGA GEODECI: Uchwałą 527/2017 z dnia 28.08.2017r. Rady Miejskiej w Radomiu zmieniona została nazwa ulicy z: Władysława Domagalskiego na: Tadeusza Mazowieckiego. W związku z tym na zgłoszeniu pracy geodezyjnej, zawiadomieniu o wykonaniu prac oraz wniosku o uwierzytelnienie od dnia 16.09.2017r. jako adresat wniosku powinien być wpisany:

Starosta Radomski
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
26-600 Radom

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://radom.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
GEOPORTAL - tryb publiczny
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Dostęp w trybie chronionym